Bake House

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

การพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลทุกสมัยได้ให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมด้านแหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรและรักษาแหล่งน้ำไว้ให้ใช้ประโยชน์ได้สืบไป

อ่างเก็บน้ำ

เป็นแหล่งเก็บกักน้ำฝน ซึ่งไหลมาบนผิวดินหรือที่ไหลตามร่องน้ำธรรมชาติ ให้ขังไว้ในแอ่งระหว่างหุบเขา หรือลูกเนิน (ในรูปคือ อ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ยง จังหวัดเชียงราย)

ฝายน้ำล้น

เป็นอาคารที่สร้างขึ้นขวางทางน้ำธรรมชาติเพื่อทดน้ำ เก็บกักน้ำ และระบายน้ำ (ในรูปคือ ฝายน้ำล้นท่าเสากระโดง จังหวัดกำแพงเพชร)

ระบบกระจายน้ำ

เป็นอาคารหรืออุปกรณ์ลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำไปยังพื้นที่ที่รับประโยชน์